เปิดที่มา “วันสันติโลก” ตรงกับ 21 กันยายน ของทุกปี

“สันติ” หมายถึง สภาพการณ์แห่งความสันติ ความสงบสุข ไม่มีสงคราม ไม่มีพฤติกรรมอันร้ายแรง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต เงินทอง และความมั่นคง เมื่อชุมชนโลกต่างเห็นความสำคัญของสันติ จึงนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการกำหนดวันสันติโลก วันนี้มีประวัติที่มาที่ไปอย่างไร ไทยเมืองออนไลน์นำสาระวิชาความรู้มาฝากกัน

วันสันติโลก เป็นวันใด?

วันสันติโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการที่จะให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง อีกทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสภาพแวดล้อม เพราะประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้าที่ผ่านมา กำเนิดสงคราม ความรุนแรง นำมาซึ่งการก่อให้เกิดความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้กระทั้งในขณะนี้เอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่างชาติ การใช้สันติวิธีสำหรับการแก้ไขปัญหาหัวข้อต่างๆร่วมกัน จึงเป็นหนทางที่จะสร้างสันติให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันสันติโลก มีประวัติอย่างไร?

แต่เดิมวันสันติโลกจะตรงกับแต่ละวันวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการสหประชาชาติ เมื่อปี คริสต์ศักราช 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันสันติในคราวนั้น ก็เพื่อทั่วโลกได้ตระหนักและให้ความใส่ใจกับ “สันติ” อันคือ สภาวะสงบสุขสงบสุข

จุดหมาย 6 ข้อของวันสันติโลก

1. เคารพนับถือต่อชีวิตและเกียรติยศของแต่ละบุคคล โดยไม่ลำเอียงแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยยิ่งไปกว่านั้นต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างมีน้ำใจ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจ
4. เคารพนับถือเสรีภาพสำหรับการแสดงออก และยอมรับความไม่เหมือนทางด้านวัฒนธรรม
5. ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ และเคารพนับถือต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความสมานฉันท์ เคารพนับถือต่อแนวทางระบบประชาธิปไตย ให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกัน โดยยิ่งไปกว่านั้นหญิง

“นกพิราบ” สัญลักษณ์แห่งสันติ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกประยุกต์ใช้เป็นสัญลักษณ์วันสันติสากล สื่อถึงสันติและความสงบสุข ตามความเชื่อที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบได้กับความบริสุทธิ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล อีกทั้งยังเป็นผู้แทนของพระเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันสันติโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันสันติโลก เพื่อใช้เป็นแถวทางปฏิบัติสู่การงดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 ระบุว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยเน้นไปที่การให้ความใส่ใจต่อความเสมอภาค และความคงทนของโลก.
ถัดมาในปี คริสต์ศักราช 2001 สหประชาชาติมีมติใหม่อีกครั้ง โดยกำหนดให้วันสันติโลก ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันสันติสากลของโลก ที่จะต้องเลิกการสู้รบ ลดใช้ความรุนแรง รวมถึงหยุดสู้รบในสงครามตลอดทั้งวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องสันติก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จะต้องร่วมกันรณรงค์ และร่วมมือกันช่วยเหลือสันติทั่วโลก เลิกความรุนแรงไม่เพียงแค่ในสงครามเท่านั้น แต่ว่ายังรวมถึงหยุดพฤติกรรมความรุนแรงต่อเด็ก และหญิง เพื่อนำไปสู่การผลิตวัฒนธรรมสันติให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *